Bulgaristan'da Şirket Kurmak

Bulgaristan'da Şirket Kurmak

Türk vatandaşları Bulgaristan'da şirket kurmak hakkına sahiptir, Bulgaristan'da 100% yabancı sermayeli şirket kurulabilmektedir. Bulgaristan sınırları içerisinde yabancı ortaklarla kurulan şirketler Bulgaristan vatandaşı ortak olsun ya da olmasın Bulgar şirketi olarak kabul edilir ve Bulgar Ticaret Kanunu'na göre faaliyet yürütebilir. Yabancıların kuracağı şirket ya limitet ya da anonim şirket statüsünde olabilir.

Bulgaristan'da şirket kurmak kayıtlar ajansına bağlı ticaret siciline kayıt ile gerçekleşmektedir. Limited ve anonim şirketlerde kayıt süresi 5 iş günü, şubeler için ise yaklaşık 2 haftadır. Bulgaristan'da şirket açmak Türkiye'den farklı olarak ticari ve sanayi odalarına kayıt gönüllük esasına dayalıdır.

Şirkete ticaret siciline kaydedilirken, özel tanımlama kodu (Bulgarca kısaltması ЕИК (EİK)) denilen bir numara verilmektedir. Söz konusu numara 9 (dokuz) haneli olup tesadüfi olarak belirlenmektedir. Bu numara ile şirket, Ticaret Siciline kaydolduğu andan itibaren Ticaret Sicilinden kaydı silinene kadar tanımlanmaktadır.

Bulgaristan'da şirket kurmak için seçeceğiniz şirket isminin Bulgaristan'da daha önce tescillenmiş bir başka şirketin ismiyle aynı olmaması veya ona yanıltıcı derecede benzememesi gerekir. Şirketleşme süreci başlamadan önce tüm isimler ulusal sicil dairesince onaylanmış olmalıdır.

Bulgaristan Şirket Türleri

1) Anonim Şirket (Bulgaristan'da AD olarak kısaltılmaktadır.): Minimum iki gerçek veya tüzel ortakla kurulmaktadır. Sermayesinin asgari 50 000 leva (yaklaşık 25 000 Euro) olması gerekmektedir. (Tek Kişilik Anonim Şirket Bulgaristan'da EAD olarak geçmektedir)

2) Limited Şirket (Bulgaristan'da OOD olarak kısaltılmaktadır.): Minimum iki gerçek veya tüzel ortakla kurulmaktadır. Sermayesinin asgari 2 leva (1 euro) olması gerekmektedir. (Tek Kişilik Limited Şirket Bulgaristan'da EOOD olarak geçmektedir)

Bulgaristan Vergi Oranları

Bulgaristan, AB'nin en düşük kurumsal vergi oranlarından birine sahiptir, bu oran %10'da sabittir. Vergi sisteminin basitliği, yönetim maliyetlerinizi de düşürecektir. Bulgaristan'da şirket kurma amacını taşıyanlar, Bulgaristan'da Şirket Kurmak bu ülkede kayıtlı şirketlerin elverişli bir vergi sisteminden faydalanabilir. Bulgaristan, AB'nin en düşük kurumsal vergi oranlarından birine sahiptir, bu oran %10'da sabittir.

Vergi sisteminin basitliği, yönetim maliyetlerinizi daha da düşürmek için yapacağınız hesapları çok kolaylaştırır. Bu düşük işgücü maliyetiyle birleştiğinde, masraflardan büyük ölçüde bir tasarruf edilmiş olur. Bulgaristan'da şirket açanların yönetim ve vergi harcamalarında ortalama %20'den fazla bir azalma olmaktadır.

 • Kurumlar vergisi Yıllık net karın %10'u
 • Kar payı vergisi %5
 • KDV %20. AB içi gönderim ve ihracatlar KDV'den muaftır
 • Kişisel gelir vergisi %10

KDV Kodu Nasıl Alınır?

KDV Kanununa göre kayıt yaptıran firmalara Ulusal Gelirler Ajansı BG ile başlayan KDV numarası vermektedir. Genellikle KDV numarasının devamı Kayıtlar Ajansı'nca verilen Özel Tanımlama Kodu ile aynıdır, ancak bu zorunlu bir koşul değildir.

Bulgaristan'da Şirket Nasıl Kurulur?

Türkiye'de yerleşik bir gerçek veya tüzel kişi tek başına Bulgaristan'da bir limitet veya anonim şirket kurabilmektedir. Ticaret Kanununa göre tek bir ortak kendi başına bir limitet veya anonim şirket kurma hakkına sahiptir. Bu durumda şirketin türü tek kişilik limitet şirket olan EOOD'dir, anonim şirket için ise EAD'dir.

Bulgaristan'da şirket kurmak için gerekli olan sermaye, Anonim veya Limited şirket olmasına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bulgaristan'da Anonim Şirketi kuracak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sermayesi 50 bin Leva'dır. (Yaklaşık 25 bin Euro'dur.) Bulgaristan'da Limited Şirketi kuracak olan Türk vatandaşlarının sermayesi ise 2 Leva'dır. Ancak 2 levalık bir sermaye ile kurulan şirket ile Bulgaristan oturum vizesi başvurusu yapmak istediğinizde sermayeniz zayıf hatta yetersiz bulunacağından oturum izninizin çıkmama ihtimali yüksektir. Bunun için Bulgaristan'da şirket kurarken sermayenizin belli bir meblağının üzerinde olmasına dikkat ediniz.

Yabancı yatırımcılar tarafından en çok tercih edilen ticari oluşumlar limitet şirket (EOOD veya OOD), anonim şirket (EAD veya AD), şubeler ve ticari temsilciliklerdir. Limited şirket (OOD) türünü genellikle daha küçük çaplı iş yapan firmalar tercih etmektedir. Yönetimi anonim şirketlere göre daha kolaydır. Ayrıca limitet şirketlerde diğer ortağın üçüncü kişilere pay satışını engellemek de (şirket tüzüğüne hüküm koyarak) mümkündür.

Anonim şirketlerin (AD) yönetimleri yapıları gereği daha komplekstir. Ancak bu tür şirketler sermayelerini sermaye piyasası aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaşarak artırabilmektedir. Bu tür şirket yapıları üretim ve finans sektöründeki büyük çaplı yatırımlara mahsustur. Yasayla belirlenen bazı faaliyet alanlarında (örneğin bankacılık ve sigortacılık) anonim şirket zorunlu şirket türüdür.

Bulgaristan'da LTD Şirket Açmak

LTD şirket kuruluşu için başvuruda 160 leva (elektronik başvurularda 110 leva) ticaret siciline kayıt ve 50 leva (elektronik başvurularda 35 leva) şirket adı alma ücreti ödenmektedir.

Bulgaristan LTD Şirket (OOD) Kuruluşu İçin Gerekli Belgeler

 • Şirket bilgilerini içeren bir beyanname (Yönetici veya yöneticiler tarafından ibraz edilir)
 • Şirket kuruluş sözleşmesi
 • Şirkete ortak olan tüzel kişinin varlığını ve ulusal kanunlara göre söz konusu tüzel kişiyi temsil etme yetkisini haiz kişileri beyan eden belge (ortak tüzel kişi yabancı ise veya ortak tüzel kişi ticaret siciline kayıtlı değil ise)
 • Tüzel kişinin ilgili organının limited şirkette yer alma kararı
 • Şirket Genel Kurulunun (ya da, EOOD ise, şirketin tek sahibinin) yönetici tayin etme kararı
 • Yönetici veya yöneticilerin noter tasdikli görev kabulü ve imza sirkülerleri
 • Mevzuatın gerektirdiği durumlarda devlet mercilerinden alınması gerekli lisans ve izinler
 • Yatırılan sermayeyi gösteren belge (en az 2 Leva)
 • Sermayenin ayni olarak yatırılacağı durumlarda mevzuatın gerektirdiği diğer belgeler
 • Özel yasaların gerektirdiği diğer belgeler

Bulgaristan'da Anonim Şirket (AD) Kuruluşu İçin Başvuruda Gerekli Belgeler

Tek kişilik AD kuruluşu için başvuruda 460 leva ticaret siciline kayıt ve 50 leva şirket adı alma ücreti ödenmektedir. Bankacılık veya sigortacılık alanında faaliyette bulunacak AD'nin kuruluşu için başvuruda 1700 leva ticaret siciline kayıt ücreti ödenmektedir.

 • Şirket bilgilerini içeren bir beyanname (Yönetim Kurulu üyeleri tarafından ibraz edilir)
 • Tüzük, kuruluş sözleşmesi (tek kişilik AD kuruluşunda)
 • Ticaret Kanununun 163. maddesi 4. fıkrası gereğince, düzenlenen kuruluş toplantısı tutanağı
 • AD'de yer alan tüzel kişinin kuruluşunu ve bu kişinin ilgili organının AD kuruluşunda yer alma kararı çerçevesinde yetkili olduğunu beyan eden belge (kurucu tüzel kişi yabancı ise veya kurucu tüzel kişi ticaret siciline kayıtlı değil ise)
 • Hissedar tüzel kişinin yetkili organının AD'de yer alma kararı
 • Şirket Denetim Kurulunca Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin toplantı tutanağı (çift kademeli yönetimde)
 • Tüzüğün herhangi bir Kurulda tüzel kişiliği haiz bir üyenin bulunmasına izin verdiği durumlarda bu tüzel kişinin Kuruldaki temsilcisini tayin eden yetkili organ kararı; kurucu tüzel kişinin yabancı olduğu veya kurucu tüzel kişinin ticaret sicilinde kaydı bulunmadığı durumlarda ise tüzel kişinin kuruluşunu ve bu kişinin ilgili organının bu kararı alma çerçevesinde yetkili olduğunu beyan eden belge
 • Müdürler Kurulunun ya da Yönetim Kurulunun şirket temsilcileri seçme toplantısı tutanağı
 • Tüzel kişiliği haiz kurucularda yetkili organlarının AD kuruluşunda yer alma kararı
 • Yönetim Kurulu ya da Müdürler Kurulu tarafından onaylanan ve kuruluş aşamasında hisse beyan eden kişilerin bir listesi
 • Kurucuların Ticaret Kanununun 160. maddesi 2. fıkrası gereğince düzenledikleri beyannameler
 • Yönetim organları üyelerinin noter tasdikli görev kabulleri ve Ticaret Kanununun 234. maddesi 3. fıkrasına göre hazırlanmış beyannameleri
 • Şirketi temsil etmekle yükümlü kişilerin noter tasdikli görev kabulleri ve imza sirkülerleri
 • Mevzuatın gerektirdiği durumlarda devlet mercilerinden alınması gerekli olan lisans ve izinler
 • Kanunların gerektirdiği durumlarda yönetim organları üyelerinin uzmanlık veya yeterlilik belgeleri
 • Bankaya yatırılan sermayeyi gösteren belge (en az 50.000 Leva)
 • Sermayenin ayni olarak yatırılacağı durumlarda mevzuatın gerektirdiği diğer belgeler
 • Özel yasaların gerektirdiği diğer belgeler

Bulgaristan'da Şube Açmak

Kendi ülkesinin kanunları çerçevesinde ticari faaliyette bulunmak üzere kayıt yaptırmış her yabancı kişinin Bulgaristan Ticaret Kanunu'na göre Bulgaristan'da yabancı kişi şubesi açma hakkı bulunmaktadır. Şube, Bulgar mevzuatına göre tüzel kişilik değildir.

Ancak şubenin kendi merkezi ve yönetim adresi, yöneticileri, mal varlığı, pasif yasal statüsü vardır. Şubenin unvanı ana şirketin unvanından ve şube ekinden oluşmaktadır. Şube, ayrı bir şirket olarak ticari defterlerini tutmaktadır. Şube açma başvurusu Ticaret Sicilini tutmakla görevli Kayıtlar Ajansı'nın herhangi bir bölge temsilciliğine yapılabilmektedir.

Bulgaristan Yatırımları Teşvik Kanunu gereğince ulusal mevzuatlarına göre ticari faaliyette bulunabilen Türk vatandaşları Bulgaristan'da ticari temsilcilik açabilmektedir. Temsilciliklerin Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası'na kaydolması zorunludur. Temsilcilik kuruluşu, Odanın ticari temsilcilik kaydına dair kararı ile gerçekleşir. Kayıtlı ticari temsilcilikler veri tabanı Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası'nın web sayfasında yayınlanır. Bahse konu ticari temsilcilikler tüzel kişiliğe sahip değildir ve ticari faaliyette bulunamamaktadır.

Bulgaristan'da Şube Açmak İçin Gerekli Belgeler

Bulgaristan'da işyeri açmak:

 • Şube açma beyannamesi
 • Yabancı şirketin mevcudiyetini (tüzel kişi ise), ulusal kanununa göre ticari faaliyette bulunma hakkını, sicil kaydına göre (var ise) yabancı şirketi temsil eden kişilerin adlarını ve temsil şeklini gösteren belge
 • Yabancı şirketin şube açma kararı
 • Yabancı şirket şubesinin faaliyet alanı izin rejimine tabii ise, gerekli lisans veya izin belgesi
 • Şube açma başvurusunun yapıldığı an itibariyle tüm değişiklik ve ekleri içeren yabancı şirket kuruluş akdi, sözleşmesi veya tüzüğü
 • Yabancı şirket şubesini yöneten kişinin noter tasdikli imzasını içeren vekaletname
 • Yöneticinin noter tasdikli görev kabulü ve imza sirkülerleri
 • Kanunların gerektirdiği durumlarda yöneticinin/yöneticilerin uzmanlık veya yeterlilik belgeleri
 • Özel yasaların gerektirdiği diğer belgeler
 • Yabancı şirket şubesinin açılması için yapılan başvuruda 430 leva ticaret siciline kayıt ve 50 leva şirket adı alma ücreti ödenmektedir.

Bulgaristan Paypal Ödemeleri

Türkiye'de engelli olsa da Bulgaristan'da paypal hesabı açarak işlemlerinizi yürütebilirsiniz. Paypal hesabı oluşturmak için Nationality kısmına Turkey seçmeniz ardından ardından Bulgaristan'da faaliyet gösteren şirketinizin telefon numarasını ve adresini girmeniz gerekecektir. Posta kodu kontrolü yapmanız gerekecektir. Paypal banka hesabı transferini açmanız gerekecektir.

Bulgaristan'da faaliyet gösterecek şirketinizde Paypal ile ödeme alabilir veya yapabilirsiniz. Online olarak para göndermenin en güvenli yolu olarak bilinen Paypal ödeme sistemi kişinin e-postası ile kredi kartı arasında bağlantı kurarak Bulgaristan'da ticari faaliyetlerinizi yürütebilirsiniz. PayPal kişinin e-postası ile kredi kartı arasında bir bağlantı kurmaktadır, böylece ticari işlemlerde kredi kartı bilgilerinizi vermenize gerek kalmamaktadır.

PayPal'a Nasıl Üye Olunur?

Paypal için iş hesabı açmanız gerekecektir. Kullanıcı tipini seçtiğinizde sistem sizden bir form doldurmanızı isteyecektir. Bu bilgileri doğru bir şekilde doldururken dikkat etmeniz gereken en önemli faktör e-posta adresinizdir. Bunun nedeni e-postanızı alışverişlerinizde kullanacak olmanızdır, eğer e-postanız ile PayPal hesabınızın şifresi aynı olursa bu durum e-postanızı ele geçiren birinin PayPal hesabınıza da ulaşması demektir.

E-postanız ile PayPal hesabınızın şifresinin güvenliğiniz için farklı olması gerektiğini unutmayınız. Paypal'a kredi kartı hesabı tanımlarken kullandığınız soyadı ile kredi kartı bilgilerimizi girerken kullandığımız soyadın aynı olmasına dikkat ediniz. Bulgaristan'da Paypal ile ödeme yapmak ve ödeme almak için ilk olarak;

 1. İş hesabı açın.
 2. Paypal hesabınızda faydalanmak istediğiniz özellikleri seçin. Daha sonradan bilgilerinizi ve kullanmak istediğiniz özellikleri değiştirebilirsiniz.
 3. PayPal'ı banka hesabınıza veya kredi kartınıza entegre edin

Şirket Sahipleri İçin Bulgaristan Oturum İzni

Bulgaristan oturum izni çeşitlerinden biri Bulgaristan Şirket Kurmak için üzerinden alınan oturum iznidir. Bulgaristan D vize başvurularında kişilerin Bulgaristan konsolosluklarında şahsen bulunması ve dosyasını elden teslim etmesi gerekmektedir. Şirket üzerinden yapılacak oturum izni başvurularında Bulgaristan'da var olan şirketin evraklarıyla Türkiye'den hazırlaması gereken evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlayarak ibraz etmeleri gerekmektedir.

Ankara, İstanbul, Edirne, Bursa'da bulunan görev bölgesine uygun olarak şirket açmak ile Bulgaristan d vize başvuruları yapılmaktadır. Bulgaristan konsolosluklarından oturum iznine başvuracak kişi ikametinin olduğu bölgedeki Bulgaristan Konsoloslukları bünyesinde işlemlerini tamamlamalıdırlar. Şirket kurulduktan sonra şirket ortakları (sahipleri) Bulgaristan'da 3 aylık, 6 aylık veya 12 aylık oturma izni alabilirler.